เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าสมัครเรียน
ขั้นตอนที่ 3 แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านหน้าเว็บ
ขั้นตอนที่ 4 Login เข้าสู่ระบบการเรียน
ขั้นตอนที่ 5 ทำแบบฝึกหัดให้ผ่าน และครบทุกบทเรียน
ขั้นตอนที่ 6 ทำแบบทดสอบก่อนยื่นสอบจริง
ขั้นตอนที่ 7 กรอกข้อมูล แจ้งขอสอบวัดความรู้ กับทางโรงเรียน

 

ระเบียบการ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้เรียน

 • เพศชาย – หญิง อายุ 17-50 ปี
 • พื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า , ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า , ปวช., ปวส. , ปริญญาทุกสาขา
 • มีสุขภาพร่ายกายสมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และเป็นผู้มีใจรักด้านการดูแลสุขภาพอนามัย

อัตราเวลาเรียน

 • สะสมเวลาเรียนทฤษฎี On Line ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 600 ชั่วโมง
 • มีทางเลือกการฝึกงาน จะฝึกงานที่สถานประกอบการ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือฝึกงานในโรงพยาบาลที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 240 ชั่วโมง หรือ 30 วัน
  ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
  ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าสมัครเรียน
  ขั้นตอนที่ 3 แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านหน้าเว็บ
  ขั้นตอนที่ 4 Login เข้าสู่ระบบการเรียน
  ขั้นตอนที่ 5 ทำแบบฝึกหัดให้ผ่าน และครบทุกบทเรียน
  ขั้นตอนที่ 6 ทำแบบทดสอบก่อนยื่นสอบจริง
  ขั้นตอนที่ 7 กรอกข้อมูล แจ้งขอสอบวัดความรู้ กับทางโรงเรียน