เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

มาตรฐานคุณภาพ รางวัลโรงเรียนดีเด่น และความน่าเชื่อถือ

ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจและผลงานผู้บริหาร

ด้วยผลงานการเรียนการสอนและประสบการณ์แบบมืออาชีพยาวนานถึง 22 ปี เราได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐาน รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ด้านผู้ดูแลและพนักงานช่วยด้านการพยาบาล Nurse Aide (NA) และผู้ช่วยด้านสุขภาพ ในสาขาอื่นเช่น พนักงานผู้ช่วยห้องยา ผู้ช่วยทันตกรรม ครูพี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยกายภาพบำบัด ออกสู่การมีงานทำที่มั่นคง มีรายได้ดี สร้างงานสร้างอาชีพ มีลูกศิษย์กระจายทำงานทั่วประเทศ รวมถึงงานต่างประเทศ ผ่านการรับรองด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

1.ผลงานและการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา

1.1 รางวัลโรงเรียนระบบประกันคุณภาพดีเด่น  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับรองให้โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจเป็นโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพดีเด่นประจำปี พ.ศ.2552  และประจำปี พ.ศ.2555 ได้รับรางวัล พร้อมโล่ห์เกียรติบัตร เป็นการรับรองถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมและความโดดเด่นของสถานศึกษาที่อยู่เหนือระดับมาตรฐานทั่วไป

1.2 สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร    โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ได้รับคัดเลือกจากรายการ เชียงใหม่เมืองน่าอยู่  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ให้เป็นอันดับหนึ่งใน 10 สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร มีความรู้ทางด้านสุขภาพให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษา พร้อมทั้งมีกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม เช่นการออกหน่วยบริการสุขภาพ การอบรมปฐมพยาบาลฟรี ให้แก่องค์กรต่างๆ

1.3 รางวัลโรงเรียนกิจกรรมอาเซี่ยนดีเด่น  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2558

1.4 รางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2558 จากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

2. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับด้านการจัดการเรียนการสอน

2.1 ได้รับรางวัล TOP BRAND AWARDS 2016  ในงานประกาศรางวัลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ ใน โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ปี 2559 จัดโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย   คลิกชมภาพ

2.2 เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1  คลิกชมภาพ

2.3 รางวัลโรงเรียนต้นแบบที่มีระบบมาตรฐานการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 ในโครงการเสริมสร้างโรงเรียนต้นแบบและพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดย สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) คลิกชมภาพ

3. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม

3.1 ได้รับเกียรติเป็น ประธานชมรมโรงเรียนบริบาล เชียงใหม่ และเป็นผู้ก่อตั้งชมรมโรงเรียนบริบาลเชียงใหม่

3.2 ได้รับเกียรติเป็น ประธานสมาคมการศึกษานอกระบบ ส.อ.น.เชียงใหม่ โดยการรับรองของสมาชิกโรงเรียนนอกระบบเชียงใหม่ ถึง 64 โรงเรียน

3.3 ผู้บริหารดีเด่น  อาจารย์ภนิตา ยังวิลัย ได้รับรางวัลพร้อมโล่ห์ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ประจำปี พ.ศ.2558  คลิกชมภาพ

3.4 ครูดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ภนิตา ยังวิลัย  ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น ครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2553  ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพครูด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนอีกด้วย

3.5 รางวัลคนไทยตัวอย่าง  เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559 ประทานรางวัลจาก พลตรี หม่อมเจ้า จุลเจิมยุคล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  คลิกชมภาพ

3.6 รางวัลคุรุชนคนดีของแผ่นดิน ประเภทผู้บริหารและครูผู้สอน จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 จัดโดย มูลนิธิครูของแผ่นดิน สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) คลิกชมภาพ

4. ทำคุณประโยชน์ เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

4.1 จัดออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ตรวจ รักษาฟรี ในถิ่นทุรกันดาร  ทุกๆ  6 เดือน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักเรียนบริบาล ฝึกการเป็นผู้ให้และการเสียสละ โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพคู่กับคุณธรรม

4.2 จัดอบรมปฐมพยาบาลฟรี ทุก 6 เดือน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแบบยั่งยืน

4.3 ดำเนินตามนโยบายที่จะร่วมพัฒนาประเทศชาติ บ้านเมือง โดยเริ่มจากการพัฒนาที่ตัวบุคคล เริมจากการพัฒนานักเรียน

4.4 เป็นคณะกรรมการสมาคม พุทธ คริสต์ อิสลาม ส่งเสริมและร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆทางศาสนา เป็นคณะกรรมการคัดสรร คนดีศรีเมืองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบ 720 ปี เชียงใหม่

4.5 เป็นคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมนวด สมาคมสปา สมาคมแพทย์แผนไทย สมาคมทันตกรรม สมาคมโรงเรียนบริบาล

4.6 ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมฟรี ให้บุคคลทั่วไปในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการบริบาล  คลิกชมภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

ค่าลงทะเบียนเรียนที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=81

กำหนดการเปิดเรียน

http://aschoolonline.com/news.php?id=86  

รายละเอียดระเบียบการที่  

http://aschoolonline.com/news.php?id=82 

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ที่

http://aschoolonline.com/news.php?id=78 

สมัครเรียนที่ LINE ID ; 0882690773

โทร. 089-7559412   nakornping.na@gmail.com  

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 
269 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
โทร.089 755 9412

แผนที่
https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28