เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าสมัครเรียน
ขั้นตอนที่ 3 แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านหน้าเว็บ
ขั้นตอนที่ 4 Login เข้าสู่ระบบการเรียน
ขั้นตอนที่ 5 ทำแบบฝึกหัดให้ผ่าน และครบทุกบทเรียน
ขั้นตอนที่ 6 ทำแบบทดสอบก่อนยื่นสอบจริง
ขั้นตอนที่ 7 กรอกข้อมูล แจ้งขอสอบวัดความรู้ กับทางโรงเรียน

 

ระเบียบการ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้เรียน

 • เพศชาย – หญิง อายุ 17-50 ปี
 • พื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า , ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า , ปวช., ปวส. , ปริญญาทุกสาขา
 • มีสุขภาพร่ายกายสมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และเป็นผู้มีใจรักด้านการดูแลสุขภาพอนามัย

อัตราเวลาเรียน

 • สะสมเวลาเรียนทฤษฎี On Line ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 600 ชั่วโมง
 • มีทางเลือกการฝึกงาน จะฝึกงานที่สถานประกอบการ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือฝึกงานในโรงพยาบาลที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 240 ชั่วโมง หรือ 30 วัน

การรับสมัคร

 • สมัคร On Line ได้ทาง http://www.aschoolonline.com  พร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS ที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 หรือ scan เอกสารส่งทาง E-Mail ที่ nakornpingschool@gmail.com
 • สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียน วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

 
เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
 • ใบสุทธิหรือใบรับรองวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

* กรณีอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารทุกอย่างไม่ต้องใช้เอกสารของผู้ปกครอง *

การแต่งกายขณะฝึกงาน

 • นักศึกษาชาย.....ชุดนักศึกษาผู้ช่วยบุรุษพยาบาล เสื้อสีขาวแถบแขนสีน้ำเงิน กางเกงสีดำ รองเท้าคัดชูสีดำ ถุงเท้าสีคำ
 • นักศึกษาหญิง...ชุดนักศึกษาผู้ช่วยการพยาบาล เสื้อสีขาวแถบแขนและแถบปกสีน้ำเงิน กระโปรงดำ ความยาวระดับเข่า รองเท้าคัดชูสีขาว ถุงเท้าสีขาว

 
สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้ เมื่อชำระค่าลงทะเบียนครบถ้วน

 • เสื้อตามแบบฟอร์มของสถาบันคนละ 2 ตัว
 • หนังสือเรียน
 • เข็มกลัดสถาบัน (ต้องสอบเพื่อรับเข็ม)
 • หากต้องการเรียนเพิ่มเติม หลักสูตรอบรมวิชาพิเศษ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาญี่ปุ่น สามารถแสดงความประสงค์ร่วมเข้าเรียนเพิ่มเติมในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียนได้ในทุกรายวิชา...

ค่าธรรรมเนียมการเรียน ผู้ช่วยทางการพยาบาล ตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 45,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการเรียนแบ่งชัดเจนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
วิชาพื้นฐานทั่วไป

 • โภชนาการ 3 หน่วย หน่วยกิตละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
 • กฎหมายแรงงาน 3 หน่วย หน่วยกิตละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
 • จิตวิทยาการทำงา 4 หน่วย หน่วยกิตละ 1,200 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท
 • ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น สอนให้ฟรี

รวมวิชาพื้นฐานทั่วไป 10 หน่วยกิต รวม 12,000 บาท

วิชาหลัก ด้านการพยาบาล

 • การปฐมพยาบาล 5 หน่วย หน่วยกิตละ 1,200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
 • การดูแลทั่วไป 5 หน่วย หน่วยกิตละ 1,400 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
 • การดูแลผู้สูงอายุ 5 หน่วย หน่วยกิตละ 1,400 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
 • การดูแลเด็กเล็ก 5 หน่วย หน่วยกิตละ 1,400 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
 • สรีระวิทยา 5 หน่วย หน่วยกิตละ 1,200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

 รวมวิชาหลักการพยาบาล 25 หน่วยกิต รวม 33,000 บาท

 ฝึกปฏิบัติงาน

 • ฝึกปฏิบัติงาน 7 หน่วยกิต

รวมค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร รวม 45,000 บาท

 วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงินเข้าบัญชีผู้บริหาร ผ่านทางธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย เลขบัญชี 530-1-02810-3
 • กรุณาโทรแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยกรอกข้อมูลแจ้งการชำระเงินที่ http://aschoolonline.com/confirm.php โทร 053-271115, 089-7559412 หรือ E-Mail แจ้งที่ nakornpingschool@gmail.com

* เมื่อชำระค่าเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินให้ได้ในทุกกรณี*

 วิธีการชำระเงิน โดยโอนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 1. ชำระเป็นเงินโอนครั้งเดียว
  - ค่าลงทะเบียนเรียนจาก 45,000 บาท ชำระครั้งเดียวลดให้ 1,000 บาท เหลือ 44,000 บาท
 2. ชำระแบบแบ่งจ่าย
  ชำระก่อนเข้าระบบเรียน 25,000 บาท
  ชำระก่อนทำแบบทดสอบทฤษฎี 20,000 บาท
 3. กู้ยืมเรียน หากผู้ปกครองเป็นสมาชิก ธกส.
  - สามารถกู้ ธกส. ได้เต็มจำนวนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต จำนวนเงิน 45,000 บาท
  - ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร 5,000 บาท ทางโรงเรียนจะจัดส่งเอกสารยื่นกู้ ธกส. ให้นักเรียนทางไปรษณีย์ EMS เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปยื่นที่ ธกส.
  - เมื่อธนาคารอนุมัติ หรือก่อนทำแบบทดสอบทฤษฎี ชำระอีก 40,000 บาท
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าสมัครเรียน
ขั้นตอนที่ 3 แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านหน้าเว็บ
ขั้นตอนที่ 4 Login เข้าสู่ระบบการเรียน
ขั้นตอนที่ 5 ทำแบบฝึกหัดให้ผ่าน และครบทุกบทเรียน
ขั้นตอนที่ 6 ทำแบบทดสอบก่อนยื่นสอบจริง
ขั้นตอนที่ 7 กรอกข้อมูล แจ้งขอสอบวัดความรู้ กับทางโรงเรียน