เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เงื่อนไขการเรียน On Line กับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ คลิกอ่านสักนิดเพื่อความเข้าใจในการเรียนนะคะ

เงื่อนไขการเรียน On Line กับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

1. ผู้เรียนจะเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ต่อเมื่อ ได้กรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียน และโอนเงินชำระค่าเรียน พร้อมแจ้งยืนยันการชำระเงิน ที่ LINE ID 0882690773 หรือโทรแจ้งการโอนเงินที่ 089-7559412 (สามารถเข้าเรียนได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังแจ้งยืนยันการชำระเงินแล้ว) เมื่อระบบเปิดแล้ว เข้าบทเรียนโดยการ Log in กดมุมบนขวาทีขีดเล็กสีเขียวที่มี 3 ขีด กดเข้าระบบ กรอกชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ตามที่ผู้เรียนกำหนดไว้

ข้อควรระวัง เมื่อออกจากระบบ ให้  Log out  ออกจากระบบทุกครั้ง ไม่เช่นนั้น ระบบจะไม่บันทึกและสะสมเวลาเรียนในครั้งนั้นให้

2. ทางระบบจะเก็บข้อมูลเวลาเรียนสะสม ตามเวลาที่นักเรียน เข้าระบบ และออกจากระบบ ในแต่ละครั้งรวมกัน สะสมเวลาเรียนทฤษฎี On Line ภาคทฤษฎี 600 ชั่วโมง หรือทำแบบฝึกหัดให้ครบ ก็มีสิทธิ์ขอสอบปลายภาคทฤษฎีเพื่อรับเข็มกลัดสถาบัน และเพื่อเตรียมออกฝึกงาน 240 ชั่วโมง (ไม่นับวันหยุด) รวมทั้งหมดตลอดหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 840 ชั่วโมง

3. ผู้มีสิทธิ์สอบคือผู้ลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนได้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียนครบถ้วน และได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น กรุณาส่งเอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบวุฒิเดิม และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ให้ทางโรงเรียนก่อนสอบภาคทฤษฎี

4. ผู้มีสิทธิ์สอบในแต่ละวิชาคือผู้ที่ทำแบบฝึกหัดผ่านครบถ้วน ทุกแบบฝึกหัด

5. การสอบปลายภาคทฤษฎีเพื่อรับเข็มกลัดสถาบัน และเพื่อเตรียมออกฝึกงาน เดินทางมาสอบที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขที่  269 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29  อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  โดยโรงเรียนจะจัดให้มีการสอนภาคปฎิบัติสอบภาคปฎบัติ และสอบภาคทฤษฎี (ใช้เวลาที่โรงเรียน 1-2 วัน) เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยผู้เรียนต้องแจ้งขอนัดสอบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทางข้อความ Line ID 0882690773 หรือทางโทรศัพท์  089-7559412  หรือ  ทาง E-Mail ที่  nakornpingschool@gmail.com

พิเศษ ช่วงสถานการณ์โควิด ขอสอบออนไลน์ได้

6. หากผลการสอบภาคทฤษฎีเพื่อรับเข็มกลัดสถาบัน ไม่ผ่าน  ทางโรงเรียนให้สอบแก้ตัวได้อีกจนผ่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยทางโรงเรียนจะพิจารณานัดวันสอบแก้ตัวอีกครั้งตามความเหมาะสม

7. การแจ้งขอออกฝึกงาน ผู้เรียนสามารถเลือกการฝึกงาน ฝึกงานที่คลีนิค ฝึกงานร้านยา ฝึกงานที่สถานประกอบการด้านสุขภาพ สูยน์ความงาม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาล โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือฝึกงานในโรงพยาบาลที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 240 ชั่วโมง หรือ  30 วัน (ไม่นับวันหยุด) โดยแจ้งการขอฝึกงานให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพื่อทางโรงเรียนจะได้เตรียมความพร้อมติดต่อสถานที่ฝึกงานให้ สำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วสามารถปรึกษาโรงเรียนเพื่อขอเก็บเป็นชั่วโมงฝึกงานได้ หรือถ้าทำงานประจำอยู่หากไม่สะดวกฝึกงานและในสถานการณ์โควิด ติดต่อโรงเรียนเพื่อทำรายงานส่งแทนการฝึกงานได้

8. ทางโรงเรียนมี LINE ID 0882690773  เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา , E-Mail , Face book และระบบโทรศัพท์ Hot Line ที่  089-7559412  ตลอดเวลาทำการ  9.00-17.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนตลอดการเรียนการสอน

9. เมื่อจบหลักสูตรทางโรงเรียนจะออกใบประกาศนียบัตรให้ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาไทย หากต้องการใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษเพิ่ม กรุณาแจ้งล่วงหน้าและชำระเงินเพิ่มดังนี้ (ไม่รวมค่าส่งไปรษณีย์+50 บาท)

    - ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 300 บาท

    - ใบเกรดหรือใบระเบียนผลการเรียนภาษาอังกฤษ(ใบ รบ.) 300 บาท  

หมายเหตุ : 1.การฝึกงานบางแห่งไม่มีค่าฝึกงาน แต่บางแห่งมีค่าฝึกงานผู้เรียนชำระโดยตรงกับโรงพยาบาลหรือสถานฝึกงานที่นักศึกษาเลือก
                   2.ค่าลงทะเบียนจบ 2,000 บาท ชำระก่อนจบ (เมื่อจบการศึกษาทางโรงเรียนจัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม เป็นค่าเช่าชุดครุย ปกใบประกาศนียบัตรผ้าไหม เข้าร่วมพิธีหรือไม่ก็ชำระค่าลงทะเบียนจบเหมือนกัน)
  

คลิกเพื่อสมัครเรียน ในหน้าแรกของเวปไซท์ ที่เมนูหน้าหลัก สีฟ้า ตรง... ลงทะเบียนเรียน

รายละเอียดค่าเรียน  คลิกหน้า... รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน   http://www.aschoolonline.com/news_detail.php?id=81

รายละเอียดการเรียนการสอนทั่วไปที่ http://www.popcare.com/

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามทางข้อความแชทได้ ทางเพจของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  https://www.facebook.com/NakonpingAphibalkit

เฟสบุคโรงเรียน : นครพิงค์ อภิบาลกิจ   http://facebook.com/nurse.school

E-Mail : nakornpingschool@gmail.com

ID LINE : 0882690773

โทร. 089-7559412